Активности по месеци:

-октомври

 • Уредување на училницата - тема: ЕСЕН
 • Интегрирање на ЕКО стандард и Зелен пакет - јуниор, разубавување на училницата со саксиски цвеќиња,замена на постојните со штедливи светилки....
 • Изработка на огласна табла;
 • Донесување на училишен и еко кодекс;

-ноември

 • Изработка на еко плакат
 • Украсување на холот пред нашата училница
 • акција -„Чист училишен двор“
 • Викенд на Пелистер - забава и дружење

- декември

 • Припрема за патронен празник
 • изработка на новогодишни елементи и украси
 • украсување на училницатаж
 • соработка со родители

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!