Активности по месеци:

-октомври

 • Уредување на училницата - тема: ЕСЕН
 • Интегрирање на ЕКО стандард и Зелен пакет - јуниор, разубавување на училницата со саксиски цвеќиња,замена на постојните со штедливи светилки....
 • Изработка на огласна табла;
 • Донесување на училишен и еко кодекс;

-ноември

 • Изработка на еко плакат
 • Украсување на холот пред нашата училница
 • акција -„Чист училишен двор“
 • Викенд на Пелистер - забава и дружење

- декември

 • Припрема за патронен празник
 • изработка на новогодишни елементи и украси
 • украсување на училницатаж
 • соработка со родители

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!